Return Policy

REFUND POLICY

RETOUR I RETURN POLICY

De consument heeft het recht om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de consument dit in ieder geval binnen 5 dagen na de levering schriftelijk te melden aan RAVEHOUSE BV of via e-mail op info@noussommeslesbelges.com. Wanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft RAVEHOUSE BV de keuze of de desbetreffende producten tegen retournering vervangen worden door nieuwe producten of dat er geld terug wordt gestort. Wanneer de consument om welke reden dan ook het bestelde product wilt retourneren dient er, binnen 5 werkdagen, schriftelijk contact op te worden genomen met RAVEHOUSE BV of via e-mail op info@noussommeslesbelges.com. Dit is met uitzondering van de ‘customized shirts’. Deze mogen niet geretourneerd worden, tenzij anders is overeengekomen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt of beschadigd is. Tevens geldt dat de verzendkosten van retourzendingen voor de consument zelf zijn.

 

----------------------


The consumer has the right to examine whether the products comply with the agreement upon delivery. If this is not the case, the consumer must in any case report this in writing to RAVEHOUSE BV within 5 days after delivery or by e-mail at info@noussommeslesbelges.com. When it has been demonstrated that the products do not comply with the agreement, RAVEHOUSE BV has the choice whether the products in question are replaced by new products against return or whether money is refunded. If, for whatever reason, the consumer wishes to return the ordered product, RAVEHOUSE BV must be contacted in writing within 5 working days or by e-mail at info@noussommeslesbelges.com. This is with the exception of the "customized shirts". These may not be returned, unless otherwise agreed. Returns are only accepted if the packaging of the product is undamaged and the product has not been used or damaged. It also applies that the shipping costs of return shipments are for the consumer himself.