Algemene voorwaarden

TERMS OF SERVICE

VOORWAARDEN I CONDITIONS

ARTIKEL 1. INLEIDING

Het accepteren van de voorwaarden tijdens een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door FAZENNA worden afgeweken.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMSTEN 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FAZENNA. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FAZENNA dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PERSOONSGEGEVENS

De leverancier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. De gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO’S inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle genoemde prijzen in de webshop van FAZENNA zijn vrijblijvend en FAZENNA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Eventuele kortingen of aanbiedingen zijn niet geldig met terug werkende kracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

De bestelling komt pas tot stand na betaling van de order. De consument kan de betalingsmogelijkheden van de webshop de betaling voldoen. Indien dit niet gebeurt, vervalt de bestelling.

ARTIKEL 6. LEVERING

De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de wettelijk bepaalde maximum leveringstermijn van 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst overtreft (Artikel VI.43 van het Wetboek van economisch recht). U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn. Het eigendom van de producten gaat op u over zodra de bestelling afgeleverd is bij de consument. 

------------------------------------------------------

 

ARTICLE 1. INTRODUCTION

Accepting the conditions during an order means that You accept the applicability of these Conditions. It is only possible to deviate from the provisions of these Conditions after written notification or approval by FAZENNA.

ARTICLE 2. AGREEMENTS

An agreement is only concluded after acceptance of your order by FAZENNA. If an order is not accepted, FAZENNA will notify this within ten (10) days after receipt of the order.

ARTICLE 3. PERSONAL DATA

The supplier will record the information you provide in a file. The data will never be shared with third parties. The data is used for the execution of your order.

ARTICLE 4. PRICES

The stated prices for the products and services offered are in EUROs including VAT for the web shop and excluding shipping costs, unless stated otherwise or agreed in writing. All prices mentioned in the web shop of FAZENNA are without obligation and FAZENNA expressly reserves the right to change prices. Any discounts or offers are not valid retroactively, unless stated otherwise or agreed in writing.

ARTICLE 5. PAYMENTS

The order is only concluded after payment of the order. The consumer can pay the payment options of the webshop. If this is not done, the order will be canceled.

ARTICLE 6. DELIVERY

The stated delivery times are only indicative. Exceeding any delivery period does not entitle you to compensation or the right to cancel your order or to dissolve the agreement, unless the delivery period has been exceeded to such an extent that you cannot reasonably be expected to maintain the agreement. In that case you are entitled to cancel the order or to dissolve the agreement to the extent necessary. The delivery of the products takes place at the place and time when the products are ready for shipment to you.

The specified delivery times are only indicative. Exceeding any delivery period does not entitle you to compensation or the right to cancel your order or to dissolve the agreement, unless the delivery period exceeds the legally stipulated maximum delivery period of 30 days after the conclusion of the agreement (Article VI. 43 of the Code of Economic Law). In that case you are entitled to cancel the order or to dissolve the agreement insofar as this is necessary. Delivery of the products takes place at the place and time at which the products are ready for shipment to you.

ARTICLE 7. RESERVATION OF OWNERSHIP

The product risks will be your responsibility from the moment of delivery. Ownership of the products will pass to you as soon as the order has been delivered to the consumer.