Privacybeleid

PRIVACY POLICY

 1. ALGEMEEN

 FAZENNA, met maatschappelijke zetel te Ter Gaeverlaan, 9120 Beveren en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0827810371 (hierna ” FAZENNA”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. FAZENNA wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. FAZENNA wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. FAZENNA vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens FAZENNA verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

FAZENNA nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

 1. TOEPASSING

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de FAZENNA website(s).
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.
FAZENNA streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer FAZENNA uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst FAZENNA u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die FAZENNA verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die FAZENNA verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.
FAZENNA treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.
Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van FAZENNA's producten en diensten. In die
hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door FAZENNA voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van FAZENNA.

 1. DOELEINDEN

FAZENNA verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens:
Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 Wanneer FAZENNA daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt FAZENNA persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.
Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor FAZENNA’s nieuwsbrief, dan heeft FAZENNA in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die FAZENNA in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt FAZENNA alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij FAZENNA zal FAZENNA u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal FAZENNA ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.
Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
FAZENNA gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.
Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van FAZENNA.
FAZENNA kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan FAZENNA meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.
Om prestaties op te volgen.
FAZENNA kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In heel wat gevallen is FAZENNA wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan FAZENNA worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
FAZENNA kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die FAZENNA uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en FAZENNA’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 1. BEVEILIGING

FAZENNA streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van FAZENNA. FAZENNA draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
FAZENNA’s medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. FAZENNA heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt FAZENNA allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Het aantal medewerkers van FAZENNA dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van FAZENNA verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat FAZENNA en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.
FAZENNA’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door FAZENNA gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 1. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

FAZENNA verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:
Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de FAZENNA groep.
FAZENNA geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy.
Dit nodig is voor onze dienstverlening.
Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen FAZENNA en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt FAZENNA onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten en aanbieders van online faxdiensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.
Als u bij FAZENNA een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.
Wanneer een persoons weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door FAZENNA.
Er een wettelijke verplichting is.
FAZENNA verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.
Er een gerechtvaardigd belang is voor FAZENNA of de betrokken derde.
Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.
FAZENNA toelating heeft ontvangen van de betrokkene.
Indien FAZENNA op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt FAZENNA uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).
Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt FAZENNA alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.
In sommige gevallen gebruikt FAZENNA anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van FAZENNA, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.
U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. FAZENNA zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.
Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).
Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van FAZENNA. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt FAZENNA de verwerking van die persoonsgegevens tenzij FAZENNAdwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • 
Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.
 Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons steeds contacteren. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.
U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde 
gronden zijn voor de verwerking door FAZENNA;
de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die 
op FAZENNA rust.
FAZENNA zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal FAZENNA eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.
Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door FAZENNA. FAZENNA kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is FAZENNA bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).
Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u als betrokkene het recht om van FAZENNA de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:
u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die FAZENNA in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
FAZENNA heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van FAZENNA zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door FAZENNA
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van FAZENNA te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om FAZENNA te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

 1. BEWAARTERMIJNEN

FAZENNA bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is FAZENNA bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 1. COOKIES & DE WEBSITE

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met FAZENNA deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert FAZENNA ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen. Websites Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door FAZENNA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch FAZENNA behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van FAZENNA en dat door de loutere mededeling van informatie aan FAZENNA, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van FAZENNA middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door FAZENNA worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. Cookies Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, klik hier voor ons cookiebeleid.

 1. CONTACTGEGEVENS

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:
FAZENNA

Ter Gaeverlaan, 9120 Beveren,, Belgium

Instagram: Fazenna_byCandice

Indien geen Instagram, via e-mail: hello@Fazenna.com

 1. WIJZIGINGEN

FAZENNA behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


-----------

 1. General:
FAZENNA, with registered office at Ter Gaeveralaan 14, 9120 Beveren and registered with the CBE under number 0827810371(hereinafter “FAZENNA”), considers the protection of privacy extremely important. FAZENNA wants to inform its customers and the users of its services as much as possible, respect them and give them control over what happens with their data.FAZENNA wants to manage and use its customer data safely, respectfully and with due diligence in order to better serve its customers and offer the best possible experience. FAZENNA therefore starts from the principle that everyone must have control over his or her personal data. Below you will find information about what data FAZENNA collects, why, for how long and how you can control this. FAZENNA invites its customers to take the time to carefully read this Privacy Policy, together with the General Terms and Conditions and any other conditions that may apply to its products and services.

2. Application:

This Privacy Policy applies to all our customers (current, former and future) and to all visitors to the FAZENNA website (s).
 1. The European General Data Protection Regulation 2016/679 of April 27, 2016 (“General Data Protection Regulation”), the Law of December 8, 1992 (“Privacy Law”), the Law of June 13, 2005 (“Electronic Communication Law”) and the accompanying implementing decrees, as well as any future changes thereto, regulate the protection of your personal data.
  FAZENNA strives to comply with its obligations and to respect the rights of the customer whenever FAZENNA processes your personal data. For more information about this, FAZENNA would like to refer you to the website of the Commission for the protection of privacy [https://www.privacycommission.be/nl].  3. Processing of personal data and responsibilities  "Personal data" means: all information about an identified or identifiable natural person ("the data subject"), on the understanding that an identifiable natural person is considered to be directly or indirectly identified, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or of one or more elements that characterize the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of that natural person.
  The personal data that FAZENNA collects and processes primarily concerns the data that the customer enters via the various pages of our website (s) and that FAZENNA obtains through your use of our website (s) and / or our products. and / or services.
  FAZENNA acts as responsible for the processing of personal data of its customers for the purposes described in this Privacy Policy.
  This does not detract from the fact that the customer has a number of obligations in connection with the processing of personal data that allows the customer to use FAZENNA's products and services. In that
  In its capacity, the customer must always obtain, where necessary, the legally required permissions from the end users for the processing of their personal data by FAZENNA insofar as necessary in the context of the products and services of FAZENNA.

  4. Purposes


  FAZENNA processes personal data for various purposes, whereby only those data are processed that are necessary to achieve the intended purpose.
  This is how we use personal data:
  When we have received permission; In the context of the preparation or performance of our contract; To comply with the legal or regulatory provisions to which we are subject; and When FAZENNA has a legitimate interest to do so, such as, as the case may be, conducting direct marketing, preventing fraud, managing internal administration or monitoring appropriate network and information security, in which case we will always striving for a balance between that interest and respecting the privacy of the data subject.
  Subject to permission, where required, FAZENNA collects personal data for the following concrete purposes:
  To process the application for our products and services.
  If you visit our website to collect and / or request information about our products and services or when you sign up for FAZENNA's newsletter, for example, FAZENNA needs your address details in any case. All information that FAZENNA receives about you in this pre-contractual phase will only be used by FAZENNA to provide you with the requested information, in the way you want. Even if you ultimately decide to become a customer of FAZENNA, FAZENNA will ask you for a number of personal data such as name, address, telephone number, e-mail address, customer number, and FAZENNA will also assign certain data to you, such as login details.
  To offer the best service and to inform about usage possibilities.
  FAZENNA uses personal data to set up, maintain and support products and services and for administrative purposes.
  To inform about (new) products and services of FAZENNA.
  FAZENNA may use personal data to offer (in writing, by telephone or electronically) new products, services or special promotions that FAZENNA believes may be of interest to you. You can unsubscribe from these types of messages, see below.
  To track performance.
  FAZENNA can use personal data and consumer profiles to evaluate its products and services. This includes: requesting feedback about services (for example through market research), data we obtain during answers to customer questions, fraud detection and quality assurance.
  To comply with legal obligations.
  In many cases, FAZENNA is legally obliged to keep certain personal data and / or communicate it to government authorities, for example in the light of general tax and accounting obligations. In the context of a police or judicial investigation, FAZENNA may be obliged to communicate certain data to the necessary authorities in a confidential manner.
  To keep track of studies, tests and statistics, for trend analysis, among other things.
  FAZENNA can use anonymous, aggregated data to, for example, report internally and externally on the use of its services. The data used for this cannot be traced back to a specific individual. The information that FAZENNA gains from these analyzes is used to evaluate the current products and services portfolio and FAZENNA's processes and to adapt them to new developments.

 

1.General:

FAZENNA, with registered office at Ter Gaeverlaan, 9120 Beveren and registered with the CBE under number 0827810371(hereinafter “FAZENNA”), considers the protection of privacy extremely important. FAZENNA wants to inform its customers and the users of its services as much as possible, respect them and give them control over what happens with their data.FAZENNA wants to manage and use its customer data safely, respectfully and with due diligence in order to better serve its customers and offer the best possible experience. FAZENNA therefore starts from the principle that everyone must have control over his or her personal data. Below you will find information about what data FAZENNA collects, why, for how long and how you can control this. FAZENNA invites its customers to take the time to carefully read this Privacy Policy, together with the General Terms and Conditions and any other conditions that may apply to its products and services.


 1. Application:

 

This Privacy Policy applies to all our customers (current, former and future) and to all visitors to the FAZENNA website (s).

The European General Data Protection Regulation 2016/679 of April 27, 2016 (“General Data Protection Regulation”), the Law of December 8, 1992 (“Privacy Law”), the Law of June 13, 2005 (“Electronic Communication Law”) and the accompanying implementing decrees, as well as any future changes thereto, regulate the protection of your personal data.
FAZENNA strives to comply with its obligations and to respect the rights of the customer whenever FAZENNA processes your personal data. For more information about this, FAZENNA would like to refer you to the website of the Commission for the protection of privacy [https://www.privacycommission.be/nl].


3. Processing of personal data and responsibilities

"Personal data" means: all information about an identified or identifiable natural person ("the data subject"), on the understanding that an identifiable natural person is considered to be directly or indirectly identified, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or of one or more elements that characterize the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of that natural person.
The personal data that FAZENNA collects and processes primarily concerns the data that the customer enters via the various pages of our website (s) and that FAZENNA obtains through your use of our website (s) and / or our products. and / or services.
FAZENNA acts as responsible for the processing of personal data of its customers for the purposes described in this Privacy Policy.
This does not detract from the fact that the customer has a number of obligations in connection with the processing of personal data that allows the customer to use FAZENNA's products and services. In that
In its capacity, the customer must always obtain, where necessary, the legally required permissions from the end users for the processing of their personal data by FAZENNA insofar as necessary in the context of the products and services of FAZENNA.

4. Purposes

FAZENNA processes personal data for various purposes, whereby only those data are processed that are necessary to achieve the intended purpose.
This is how we use personal data:
When we have received permission; In the context of the preparation or performance of our contract; To comply with the legal or regulatory provisions to which we are subject; and When FAZENNA has a legitimate interest to do so, such as, as the case may be, conducting direct marketing, preventing fraud, managing internal administration or monitoring appropriate network and information security, in which case we will always striving for a balance between that interest and respecting the privacy of the data subject.
Subject to permission, where required, FAZENNA collects personal data for the following concrete purposes:
To process the application for our products and services.
If you visit our website to collect and / or request information about our products and services or when you sign up for FAZENNA's newsletter, for example, FAZENNA needs your address details in any case. All information that FAZENNA receives about you in this pre-contractual phase will only be used by FAZENNA to provide you with the requested information, in the way you want. Even if you ultimately decide to become a customer of FAZENNA, FAZENNA will ask you for a number of personal data such as name, address, telephone number, e-mail address, customer number, and FAZENNA will also assign certain data to you, such as login details.
To offer the best service and to inform about usage possibilities.
FAZENNA uses personal data to set up, maintain and support products and services and for administrative purposes.
To inform about (new) products and services of FAZENNA.
FAZENNA may use personal data to offer (in writing, by telephone or electronically) new products, services or special promotions that FAZENNA believes may be of interest to you. You can unsubscribe from these types of messages, see below.
To track performance.
FAZENNA can use personal data and consumer profiles to evaluate its products and services. This includes: requesting feedback about services (for example through market research), data we obtain during answers to customer questions, fraud detection and quality assurance.
To comply with legal obligations.
In many cases, FAZENNA is legally obliged to keep certain personal data and / or communicate it to government authorities, for example in the light of general tax and accounting obligations. In the context of a police or judicial investigation, FAZENNA may be obliged to communicate certain data to the necessary authorities in a confidential manner.
To keep track of studies, tests and statistics, for trend analysis, among other things.
FAZENNA can use anonymous, aggregated data to, for example, report internally and externally on the use of its services. The data used for this cannot be traced back to a specific individual. The information that FAZENNA gains from these analyzes is used to evaluate the current products and services portfolio and FAZENNA's processes and to adapt them to new developments.

5.Security

FAZENNA strives at all times to protect personal data and privacy, both in the physical offices and on the network ofFAZENNA. FAZENNA ensures appropriate organizational and technical measures to protect personal data.
FAZENNA's employees are trained to handle confidential data correctly. For privacy-sensitive projects, an assessment is also made in terms of security and the protection of personal data. FAZENNA also employs specialized people who are responsible for the security of the network, the infrastructure and the information systems. In addition, FAZENNA uses all kinds of technical measures to protect personal data, such as: password security, hard disk encryption software, firewalls, antivirus, intrusion and anomaly detection and access controls for employees.
If a data leak should occur with unfavorable consequences for personal data, the customer will be notified personally in the circumstances provided for by law.
The number of FAZENNA employees who have access to personal information is limited and carefully selected. These employees are granted access to personal information to the extent that they need it to perform their duties properly.
The existence and the content of the personal communication that takes place via the network of FAZENNA (for example: e-mail traffic, hosting, ...) is protected by the provisions on telecommunications secrecy. This means that FAZENNA and its employees, outside of the exceptions listed by law, are not allowed to become aware of the existence or the content of such communication.
FAZENNA's websites sometimes contain links to third party sites (social media, organizers of events sponsored byFAZENNA) whose terms of use do not fall under the scope of this Privacy Policy. Please read their policy on the protection of personal data carefully.

6.Providing information to third parties

FAZENNA does not sell personal data to third parties nor is it passed on to third parties unless:
To our legal successors and other companies within the FAZENNA group.
FAZENNA passes on personal data to any legal successors and affiliated companies (such as subsidiaries and sister companies) for the same purposes as those stated in this Privacy Policy.
This is necessary for our services.
For some aspects of our products and services we work together with third parties or we engage subcontractors. These third parties are always carefully selected and there is always an agreement between FAZENNA and this third party in accordance with the applicable legislation. For example, FAZENNA makes use of service providers of domain name registrations, providers of e-mail services, providers of SSL certificates, providers of cloud connect services, providers of sitebuilder services, providers of online desktop services and providers of online fax services. For more information about our subcontractors, you can always contact us via the contact details under point 10.
If you purchase an (online) product or service at FAZENNA from a manufacturer or supplier located outside the European Union, additional measures may be required to ensure the security of personal data, such as a certification under the EU-US Privacy Shield and / or a processor agreement with model clauses drawn up by the European Commission.
If a person refuses to have their data passed on, it is possible that some services can no longer be offered by FAZENNA.
There is a legal obligation.
FAZENNA refers to point 4 of this Privacy Policy.
There is a legitimate interest for FAZENNA or the third party concerned.
This only happens if the interests or the fundamental rights and freedoms of the data subject do not override.
FAZENNA has received permission from the person concerned.
If FAZENNA would pass on personal data to third parties in any other way, this will be done with an explicit communication, in which an explanation is given about the third party, the purposes of the transfer and processing. Where required by law, FAZENNAobtains explicit and unambiguous consent from the data subject. The person concerned also always has the option to object (see below).
With regard to the international transfer of personal data, FAZENNA protects all personal data in accordance with the level of protection required by European regulations.
In some cases, FAZENNA uses anonymous, aggregated data for commercial purposes or for external reporting. These data can never be traced back to a specific individual. 

7.Rights of the data subject

You can exercise a number of rights regarding the processing of your personal data with regard to FAZENNA, insofar as you have those rights under applicable law.
You can exercise these rights by using the contact details stated under point 10 of this Privacy Policy. FAZENNA will respond to such requests and may or may not comply with such requests in accordance with applicable law and in principle within a period of one (1) month, also in accordance with applicable law.
To exercise your rights, and to prevent any unauthorized disclosure of your personal information, you must provide us with proof of your identity. We therefore ask you to preferably add a copy of the front of your identity card to your application. The request can be sent to the data stated under point 10 of this Privacy Policy.
If you consider this necessary, you can also address or submit a complaint to the Data Protection Authority (Belgian Privacy Commission) (commission@privacycommission.be).
Right to object
You have the right at any time to object, for reasons related to your specific situation, to the processing of your personal data that is based on the legitimate interest of FAZENNA. If you object, FAZENNA will cease processing those personal data unless FAZENNA submits compelling legitimate grounds for the processing that outweigh your interests, rights and freedoms, or that are related to the establishment, exercise or defense of legal claims. .
Right of access and transparency
You have the right to (free) access to the data concerning yourself and to obtain a copy of this personal data. You can also ask us:

Whether we process your personal data;
For what purposes we process it;
Which categories of personal data we process;
With which categories of third parties we share your personal data;
What is the origin of the processed data;
What rights you have. Right to rectification and erasure
As a data subject, you have the right to have incomplete, incorrect, inappropriate or outdated personal data corrected or supplemented. You can always contact us for this. In order to keep your details up-to-date, we request you to notify us of any changes, such as in the event of a move.
You also have the right, without unreasonable delay, to have your personal data deleted if and insofar as:
the personal data are no longer necessary for the purposes;
there is no longer a legal basis;
you object to the processing, and there are no prevailing compelling legitimate grounds for the processing by FAZENNA;
the personal data have been processed unlawfully; or
the personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation resting on FAZENNA.
FAZENNA will send you a confirmation message after execution of a request for removal. In case of partial removal,FAZENNA will also explain why the request could not be fully complied with.
It is possible that, depending on the nature of the request, some services can no longer be offered by FAZENNA. FAZENNAcannot always delete all requested data, for example in order to comply with legal obligations (for example, to meet accounting and tax obligations, FAZENNA is obliged to keep billing data for a maximum of 7 years).
Right to restriction of processing
As a data subject, you have the right to have incomplete, incorrect, inappropriate or outdated personal data corrected or supplemented. You can always contact us for this. In order to keep your details up-to-date, we request you to notify us of any changes, such as in the event of a move.
You also have the right, without unreasonable delay, to have your personal data deleted if and insofar as:
the personal data are no longer necessary for the purposes;
there is no longer a legal basis;
you object to the processing, and there are no prevailing compelling legitimate grounds for the processing by FAZENNA;
the personal data have been processed unlawfully; or
the personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation resting on FAZENNA.
FAZENNA will send you a confirmation message after execution of a request for removal. In case of partial removal,FAZENNA will also explain why the request could not be fully complied with.
It is possible that, depending on the nature of the request, some services can no longer be offered by FAZENNA. FAZENNAcannot always delete all requested data, for example in order to comply with legal obligations (for example, to meet accounting and tax obligations, FAZENNA is obliged to keep billing data for a maximum of 7 years).
Right to restriction of processing
As a data subject, you also have the right to obtain from FAZENNA the restriction of the processing of your personal data, if and insofar as one of the following applies:
you contest the correctness of the personal data, in which case the processing is limited for a period that enables FAZENNA to verify its accuracy;
the processing is unlawful and you object to the erasure of the personal data and instead request the restriction of its use;
FAZENNA no longer needs the personal data for the processing purposes, but you need it for the establishment, exercise or defense of legal claims;
you have objected to the processing, pending the answer to the question whether the legitimate grounds of FAZENNA outweigh those of the data subject.
In case of restriction of processing, the data may still be stored by FAZENNA
Right to data portability
For personal data that are (i) processed in the context of the performance of the agreement, (ii) provided by yourself and (iii) processed via automated processes, you as a data subject have the right to obtain this data from FAZENNA in in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as to request FAZENNA to transfer that data directly to another party, if technically possible, if you wish to switch to another provider.

8.Retention periods

FAZENNA stores and processes your personal data for as long as necessary to achieve the purposes described in point 4.
The retention period can therefore differ per purpose, for example to comply with legal obligations (for example, to meet our accounting and tax obligations, FAZENNA is obliged to keep billing data for a maximum of 7 years) or due to the legal necessity for certain data as to keep evidence in case of disputes for a maximum of 10 years after termination of your contract. These archived data are of course only accessible to a limited extent.

9. Cookies & the website

In addition to the data that you voluntarily share with FAZENNA when using our websites, FAZENNA also uses cookies and other technological means to collect data.
Websites
All information, in the form of text, files, images and any other form, is made available by FAZENNA for informational purposes only.
Any interested person may inspect this information, but FAZENNA reserves the right to change the rules and conditions regarding access to the use of the website, or the entire website or parts of it.
Access to such private parts of the website can be made dependent on the provision of information by the visitor / user of the website. The visitor / user who provides this information expressly agrees that this information becomes the property of FAZENNA and that by the mere communication of information to FAZENNA, the latter is given express permission to use information in accordance with the Privacy Policy. .
Providing access to the private part of the FAZENNA website through the use of usernames and passwords can be changed or refused by FAZENNA at any time without this leading to any compensation.
Cookies
Our website uses cookies or similar technologies where information is stored and / or read on the device (for ease of reading, all such techniques are referred to here as "cookie"). For more information about which cookies we use, why and how, and what your choices are, click here for our cookie policy.

 1. Contact information 

A question or request regarding personal data or this Privacy Policy can be addressed at any time to:

FAZENNA

Ter Gaeverlaan, 9120 Beveren, Belgium

Instagram: Fazenna_By Candice

If you don't have Instagram, email: hello@Fazenna.com

 1. Changes

  FAZENNA reserves the right to change this Privacy Policy. Changes will always be published on this website prior to their entry into force. It is recommended that you consult this Policy regularly so that you are aware of these changes.

 

 

1.General:

FAZENNA, with registered office at Ter Gaeverlaan, 9120 Beveren and registered with the CBE under number 0827810371(hereinafter “FAZENNA”), considers the protection of privacy extremely important. FAZENNA wants to inform its customers and the users of its services as much as possible, respect them and give them control over what happens with their data.FAZENNA wants to manage and use its customer data safely, respectfully and with due diligence in order to better serve its customers and offer the best possible experience. FAZENNA therefore starts from the principle that everyone must have control over his or her personal data. Below you will find information about what data FAZENNA collects, why, for how long and how you can control this. FAZENNA invites its customers to take the time to carefully read this Privacy Policy, together with the General Terms and Conditions and any other conditions that may apply to its products and services.


 1. Application:

 

This Privacy Policy applies to all our customers (current, former and future) and to all visitors to the FAZENNA website (s).

The European General Data Protection Regulation 2016/679 of April 27, 2016 (“General Data Protection Regulation”), the Law of December 8, 1992 (“Privacy Law”), the Law of June 13, 2005 (“Electronic Communication Law”) and the accompanying implementing decrees, as well as any future changes thereto, regulate the protection of your personal data.
FAZENNA strives to comply with its obligations and to respect the rights of the customer whenever FAZENNA processes your personal data. For more information about this, FAZENNA would like to refer you to the website of the Commission for the protection of privacy [https://www.privacycommission.be/nl].


3. Processing of personal data and responsibilities

"Personal data" means: all information about an identified or identifiable natural person ("the data subject"), on the understanding that an identifiable natural person is considered to be directly or indirectly identified, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or of one or more elements that characterize the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of that natural person.
The personal data that FAZENNA collects and processes primarily concerns the data that the customer enters via the various pages of our website (s) and that FAZENNA obtains through your use of our website (s) and / or our products. and / or services.
FAZENNA acts as responsible for the processing of personal data of its customers for the purposes described in this Privacy Policy.
This does not detract from the fact that the customer has a number of obligations in connection with the processing of personal data that allows the customer to use FAZENNA's products and services. In that
In its capacity, the customer must always obtain, where necessary, the legally required permissions from the end users for the processing of their personal data by FAZENNA insofar as necessary in the context of the products and services of FAZENNA.

4. Purposes

FAZENNA processes personal data for various purposes, whereby only those data are processed that are necessary to achieve the intended purpose.
This is how we use personal data:
When we have received permission; In the context of the preparation or performance of our contract; To comply with the legal or regulatory provisions to which we are subject; and When FAZENNA has a legitimate interest to do so, such as, as the case may be, conducting direct marketing, preventing fraud, managing internal administration or monitoring appropriate network and information security, in which case we will always striving for a balance between that interest and respecting the privacy of the data subject.
Subject to permission, where required, FAZENNA collects personal data for the following concrete purposes:
To process the application for our products and services.
If you visit our website to collect and / or request information about our products and services or when you sign up for FAZENNA's newsletter, for example, FAZENNA needs your address details in any case. All information that FAZENNA receives about you in this pre-contractual phase will only be used by FAZENNA to provide you with the requested information, in the way you want. Even if you ultimately decide to become a customer of FAZENNA, FAZENNA will ask you for a number of personal data such as name, address, telephone number, e-mail address, customer number, and FAZENNA will also assign certain data to you, such as login details.
To offer the best service and to inform about usage possibilities.
FAZENNA uses personal data to set up, maintain and support products and services and for administrative purposes.
To inform about (new) products and services of FAZENNA.
FAZENNA may use personal data to offer (in writing, by telephone or electronically) new products, services or special promotions that FAZENNA believes may be of interest to you. You can unsubscribe from these types of messages, see below.
To track performance.
FAZENNA can use personal data and consumer profiles to evaluate its products and services. This includes: requesting feedback about services (for example through market research), data we obtain during answers to customer questions, fraud detection and quality assurance.
To comply with legal obligations.
In many cases, FAZENNA is legally obliged to keep certain personal data and / or communicate it to government authorities, for example in the light of general tax and accounting obligations. In the context of a police or judicial investigation, FAZENNA may be obliged to communicate certain data to the necessary authorities in a confidential manner.
To keep track of studies, tests and statistics, for trend analysis, among other things.
FAZENNA can use anonymous, aggregated data to, for example, report internally and externally on the use of its services. The data used for this cannot be traced back to a specific individual. The information that FAZENNA gains from these analyzes is used to evaluate the current products and services portfolio and FAZENNA's processes and to adapt them to new developments.

5.Security

FAZENNA strives at all times to protect personal data and privacy, both in the physical offices and on the network ofFAZENNA. FAZENNA ensures appropriate organizational and technical measures to protect personal data.
FAZENNA's employees are trained to handle confidential data correctly. For privacy-sensitive projects, an assessment is also made in terms of security and the protection of personal data. FAZENNA also employs specialized people who are responsible for the security of the network, the infrastructure and the information systems. In addition, FAZENNA uses all kinds of technical measures to protect personal data, such as: password security, hard disk encryption software, firewalls, antivirus, intrusion and anomaly detection and access controls for employees.
If a data leak should occur with unfavorable consequences for personal data, the customer will be notified personally in the circumstances provided for by law.
The number of FAZENNA employees who have access to personal information is limited and carefully selected. These employees are granted access to personal information to the extent that they need it to perform their duties properly.
The existence and the content of the personal communication that takes place via the network of FAZENNA (for example: e-mail traffic, hosting, ...) is protected by the provisions on telecommunications secrecy. This means that FAZENNA and its employees, outside of the exceptions listed by law, are not allowed to become aware of the existence or the content of such communication.
FAZENNA's websites sometimes contain links to third party sites (social media, organizers of events sponsored byFAZENNA) whose terms of use do not fall under the scope of this Privacy Policy. Please read their policy on the protection of personal data carefully.

6.Providing information to third parties

FAZENNA does not sell personal data to third parties nor is it passed on to third parties unless:
To our legal successors and other companies within the FAZENNA group.
FAZENNA passes on personal data to any legal successors and affiliated companies (such as subsidiaries and sister companies) for the same purposes as those stated in this Privacy Policy.
This is necessary for our services.
For some aspects of our products and services we work together with third parties or we engage subcontractors. These third parties are always carefully selected and there is always an agreement between FAZENNA and this third party in accordance with the applicable legislation. For example, FAZENNA makes use of service providers of domain name registrations, providers of e-mail services, providers of SSL certificates, providers of cloud connect services, providers of sitebuilder services, providers of online desktop services and providers of online fax services. For more information about our subcontractors, you can always contact us via the contact details under point 10.
If you purchase an (online) product or service at FAZENNA from a manufacturer or supplier located outside the European Union, additional measures may be required to ensure the security of personal data, such as a certification under the EU-US Privacy Shield and / or a processor agreement with model clauses drawn up by the European Commission.
If a person refuses to have their data passed on, it is possible that some services can no longer be offered by FAZENNA.
There is a legal obligation.
FAZENNA refers to point 4 of this Privacy Policy.
There is a legitimate interest for FAZENNA or the third party concerned.
This only happens if the interests or the fundamental rights and freedoms of the data subject do not override.
FAZENNA has received permission from the person concerned.
If FAZENNA would pass on personal data to third parties in any other way, this will be done with an explicit communication, in which an explanation is given about the third party, the purposes of the transfer and processing. Where required by law, FAZENNAobtains explicit and unambiguous consent from the data subject. The person concerned also always has the option to object (see below).
With regard to the international transfer of personal data, FAZENNA protects all personal data in accordance with the level of protection required by European regulations.
In some cases, FAZENNA uses anonymous, aggregated data for commercial purposes or for external reporting. These data can never be traced back to a specific individual. 

7.Rights of the data subject

You can exercise a number of rights regarding the processing of your personal data with regard to FAZENNA, insofar as you have those rights under applicable law.
You can exercise these rights by using the contact details stated under point 10 of this Privacy Policy. FAZENNA will respond to such requests and may or may not comply with such requests in accordance with applicable law and in principle within a period of one (1) month, also in accordance with applicable law.
To exercise your rights, and to prevent any unauthorized disclosure of your personal information, you must provide us with proof of your identity. We therefore ask you to preferably add a copy of the front of your identity card to your application. The request can be sent to the data stated under point 10 of this Privacy Policy.
If you consider this necessary, you can also address or submit a complaint to the Data Protection Authority (Belgian Privacy Commission) (commission@privacycommission.be).
Right to object
You have the right at any time to object, for reasons related to your specific situation, to the processing of your personal data that is based on the legitimate interest of FAZENNA. If you object, FAZENNA will cease processing those personal data unless FAZENNA submits compelling legitimate grounds for the processing that outweigh your interests, rights and freedoms, or that are related to the establishment, exercise or defense of legal claims. .
Right of access and transparency
You have the right to (free) access to the data concerning yourself and to obtain a copy of this personal data. You can also ask us:

Whether we process your personal data;
For what purposes we process it;
Which categories of personal data we process;
With which categories of third parties we share your personal data;
What is the origin of the processed data;
What rights you have. Right to rectification and erasure
As a data subject, you have the right to have incomplete, incorrect, inappropriate or outdated personal data corrected or supplemented. You can always contact us for this. In order to keep your details up-to-date, we request you to notify us of any changes, such as in the event of a move.
You also have the right, without unreasonable delay, to have your personal data deleted if and insofar as:
the personal data are no longer necessary for the purposes;
there is no longer a legal basis;
you object to the processing, and there are no prevailing compelling legitimate grounds for the processing by FAZENNA;
the personal data have been processed unlawfully; or
the personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation resting on FAZENNA.
FAZENNA will send you a confirmation message after execution of a request for removal. In case of partial removal,FAZENNA will also explain why the request could not be fully complied with.
It is possible that, depending on the nature of the request, some services can no longer be offered by FAZENNA. FAZENNAcannot always delete all requested data, for example in order to comply with legal obligations (for example, to meet accounting and tax obligations, FAZENNA is obliged to keep billing data for a maximum of 7 years).
Right to restriction of processing
As a data subject, you have the right to have incomplete, incorrect, inappropriate or outdated personal data corrected or supplemented. You can always contact us for this. In order to keep your details up-to-date, we request you to notify us of any changes, such as in the event of a move.
You also have the right, without unreasonable delay, to have your personal data deleted if and insofar as:
the personal data are no longer necessary for the purposes;
there is no longer a legal basis;
you object to the processing, and there are no prevailing compelling legitimate grounds for the processing by FAZENNA;
the personal data have been processed unlawfully; or
the personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation resting on FAZENNA.
FAZENNA will send you a confirmation message after execution of a request for removal. In case of partial removal,FAZENNA will also explain why the request could not be fully complied with.
It is possible that, depending on the nature of the request, some services can no longer be offered by FAZENNA. FAZENNAcannot always delete all requested data, for example in order to comply with legal obligations (for example, to meet accounting and tax obligations, FAZENNA is obliged to keep billing data for a maximum of 7 years).
Right to restriction of processing
As a data subject, you also have the right to obtain from FAZENNA the restriction of the processing of your personal data, if and insofar as one of the following applies:
you contest the correctness of the personal data, in which case the processing is limited for a period that enables FAZENNA to verify its accuracy;
the processing is unlawful and you object to the erasure of the personal data and instead request the restriction of its use;
FAZENNA no longer needs the personal data for the processing purposes, but you need it for the establishment, exercise or defense of legal claims;
you have objected to the processing, pending the answer to the question whether the legitimate grounds of FAZENNA outweigh those of the data subject.
In case of restriction of processing, the data may still be stored by FAZENNA
Right to data portability
For personal data that are (i) processed in the context of the performance of the agreement, (ii) provided by yourself and (iii) processed via automated processes, you as a data subject have the right to obtain this data from FAZENNA in in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as to request FAZENNA to transfer that data directly to another party, if technically possible, if you wish to switch to another provider.

8.Retention periods

FAZENNA stores and processes your personal data for as long as necessary to achieve the purposes described in point 4.
The retention period can therefore differ per purpose, for example to comply with legal obligations (for example, to meet our accounting and tax obligations, FAZENNA is obliged to keep billing data for a maximum of 7 years) or due to the legal necessity for certain data as to keep evidence in case of disputes for a maximum of 10 years after termination of your contract. These archived data are of course only accessible to a limited extent.

9. Cookies & the website

In addition to the data that you voluntarily share with FAZENNA when using our websites, FAZENNA also uses cookies and other technological means to collect data.
Websites
All information, in the form of text, files, images and any other form, is made available by FAZENNA for informational purposes only.
Any interested person may inspect this information, but FAZENNA reserves the right to change the rules and conditions regarding access to the use of the website, or the entire website or parts of it.
Access to such private parts of the website can be made dependent on the provision of information by the visitor / user of the website. The visitor / user who provides this information expressly agrees that this information becomes the property of FAZENNA and that by the mere communication of information to FAZENNA, the latter is given express permission to use information in accordance with the Privacy Policy. .
Providing access to the private part of the FAZENNA website through the use of usernames and passwords can be changed or refused by FAZENNA at any time without this leading to any compensation.
Cookies
Our website uses cookies or similar technologies where information is stored and / or read on the device (for ease of reading, all such techniques are referred to here as "cookie"). For more information about which cookies we use, why and how, and what your choices are, click here for our cookie policy.

 1. Contact information 

A question or request regarding personal data or this Privacy Policy can be addressed at any time to:

FAZENNA

Ter Gaeverlaan, 9120 Beveren, Belgium

Instagram: Fazenna_By Candice

If you don't have Instagram, email: hello@Fazenna.com

 1. Changes

  FAZENNA reserves the right to change this Privacy Policy. Changes will always be published on this website prior to their entry into force. It is recommended that you consult this Policy regularly so that you are aware of these changes.